General Terms and Conditions - English and Dutch

Below you will find our general terms and conditions, both in Dutch and in English. For a copy, please e-mail aad@mokkoamsterdam.com

 

__


Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Mokkō: de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht en/of producten levert op het gebied van interieurontwerp en productontwerp, gevestigd aan Contactweg 47, 1014AN Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68171919. 
 2. De Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Mokkō als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van producten;
 3. De Opdracht of de Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Mokkō met betrekking tot de uitvoering door Mokkō.
 4. Het Project: de plaats, het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Mokkō verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten en producten geleverd door Mokkō en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Mokkō, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
 2. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en onverkort van toepassing. Mokkō en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Offertes van Mokkō zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Mokkō de Opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
 2. Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
 3. Een verstrekte Opdracht, waarbij de producten, diensten en activiteiten van Mokkō staan omschreven, wordt door Mokkō schriftelijk bevestigd en door de Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerd. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Mokkō zijn bevestigd.
 4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de Opdracht door andere middelen te bewijzen.
 5. Indien geen van beide partijen de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Mokkō aanvangt met de uitvoering van de Opdracht, dan wordt Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4 uitvoering Opdracht

 1. Mokkō heeft het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 2. Mokkō is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 3. De Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn, bij gebreke daarvan kan, onder andere, de datum waarop (onderdelen van) de Opdracht word(en) voltooid verlaat worden.
 4. De Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake de Opdracht aan derden, zonder Mokkō daarin te kennen.
 5. De Opdrachtgever zal de geleverde diensten en/of producten onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen en het functioneren daarvan. Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit binnen 24 uur na (op)levering schriftelijk te melden. In het geval van diensten dient Opdrachtgever dit uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Mokkō te melden. Na die respectievelijke termijnen wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

Artikel 5 Honoraria en kosten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de honorering van Mokkō als volgt worden overeengekomen:
  (a) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of
  (b) door een vast bedrag af te spreken; of
  (c) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk van de respectievelijke werkzaamheden; en
  altijd exclusief de door de Opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de in lid 1 bedoelde honorering exclusief studiokosten, kosten voor reis- en verblijf, van adviseurs, voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de Opdracht, van revisietekeningen, en van onvoorziene kosten ten tijde van het aanvaarden van de Opdracht. Deze kosten worden afzonderlijk gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6 Honorarium bij gewijzigde Opdracht

 1. De Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Mokkō verricht ten gevolge van:
  (a) gewijzigde (overheids) voorschriften of overheidsbeschikkingen, en/of
  (b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever of door omstandigheden die niet aan Mokkō zijn toe te rekenen, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
  Mokkō informeert de Opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Mokkō of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

Artikel 7 Betaling en invorderingskosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Mokkō aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Mokkō aangegeven. Mokkō is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Mokkō heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Mokkō kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Mokkō kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 6. Nadat de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Mokkō echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. Alle vorderingen van Mokkō worden terstond opeisbaar wanneer surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw ten opzichte van de Opdrachtgever is verzocht, of zij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 Duur en beëindiging 

 1. Met inachtneming van lid 2 van dit artikel, kan de Opdracht tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een van de partijen in de nakoming van de Opdracht. Deze opzegging dient schriftelijk plaats te vinden met vermelding van de reden van opzegging.
 2. Bij tussentijds beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Opdracht door Mokkō, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Mokkō wegens verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, is Mokkō gerechtigd te vorderen:
  (a) 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging en
  (b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Mokkō ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de Opdracht.

Artikel 9 Vertraging in de uitvoering van de Opdracht

 1. Indien de vervulling van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Mokkō niet kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Mokkō te vergoeden. Dit geldt niet bij een Opdracht voor het leveren van producten.
 2. Voor zover mogelijk zal Mokkō de Opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10 Afwijkingen van ontwerp

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Mokkō en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 Eigendoms- en auteurrechten

 1. Alle tekeningen, schetsen, modellen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere uitingen die Mokkō bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Mokkō, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
 2. Mokkō heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling, commercieel en/of non commercieel, van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp en uitingen, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de Opdrachtgever en andere uitvoerende derde partijen niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Mokkō, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mokkō.
 4. Mokkō wordt in overleg gelegenheid geboden foto’s te nemen van het Project en heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie en commerciële doeleinden, zonder voorafgaande instemming van Opdrachtgever. Zij zal daarbij de gerechtvaardigde belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.

Artikel 12 Garantie, aansprakelijkheid en verjaringstermijn project

 1. Indien bepaalde onderdelen van de Opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen en uitvoeringen, door derden worden vervuld, is Mokkō voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
 2. Mokkō is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 3. Mokkō is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. Mokkō is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mokkō is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien het ontwerp van Mokkō voor een Project niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde vergoeding en deze omstandigheid volledig is toe te rekenen aan Mokkō, dan is Mokkō slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Mokkō.
 6. De aansprakelijkheid van Mokkō is beperkt tot het bedrag waarvoor Mokkō is verzekerd, maar zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat uit hoofde van de Opdracht is of zou zijn verschuldigd aan Mokkō.
 7. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Mokkō voldoende onderbouwd kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 13 Levering, herroeping en garantie producten

 1. Voor standaard producten van Mokkō die niet op maat zijn gemaakt of specifiek zijn aangepast voor de Opdrachtgever en/of het Project gelden de wettelijke bepalingen van het herroepingsrecht. 
 2. Voor producten van Mokkō die volgens specificaties afgestemd met de Opdrachtgever zijn vervaardigd, die afwijken van de standaard beschikbare producten of afwerkingen, die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, is het wettelijke herroepingsrecht uitgesloten.
 3. Voor producten en materialen geleverd door of via Mokkō, maar afkomstig van derde partijen gelden slechts de rechten en garanties afgegeven door deze derde partijen indien van toepassing voor Opdrachtgever. Voor zover mogelijk doet de Opdrachtgever zelf een beroep op de derde partij in geval van herroeping of een beroep op garantie. 
 4. Direct na ontvangst van een product verifieert de Opdrachtgever of de aard, de kenmerken en de werking van het product en/of dienst en bij enig gebrek stelt de Opdrachtgever Mokkō hiervan binnen 24 uur na ontvangst van schriftelijk op de hoogte. Mokkō streeft ernaar om gebreken samen met de Opdrachtgever op te lossen en indien dit onmogelijk blijkt, te zoeken naar een passende oplossing. Eventuele terugzending van producten, indien van toepassing, dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 5. De garantietermijn op producten van Mokkō is 1 jaar op de structurele integriteit. Hieronder valt expliciet niet beschadigingen door normaal gebruik, slijtage, krassen, vlekken, verkleuringen, houtsnippers en dergelijke. 
 6. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat, met betrekking tot natuurlijke materialen en handafwerking, de kleur van het materiaal kan afwijken van een sample, stofstaal en afbeeldingen en oneffenheden kunnen voorkomen door handafwerking. De Opdrachtgever accepteert dergelijke kleurverschillen en oneffenheden.
 7. Er kan in ieder geval geen aanspraak op de garantie van een artikel van Mokkō worden gemaakt (i) bij reparatie, bewerking of beschadiging door, of voor rekening komend van, de Opdrachtgever of een derde, (ii) bij normale slijtage, (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften, (iv) door blootstelling aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig behandelen, en/of (iv) in de gevallen omschreven hierboven mbt handafwerking en natuurlijke karakter van materialen.
 8. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Mokkō kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen de niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede het geval dat het aan Mokkō gelieerde persoon geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen.
 2. Mokkō heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Mokkō zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ingeval van overmacht heeft Mokkō het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 4. Indien Mokkō bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Mokkō gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

Artikel 15 Ontbinding

 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Mokkō omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Mokkō gerechtigd de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mokkō partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Mokkō is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mokkō het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.mokkoamsterdam.com
 2. Zij zijn separaat aan te vragen bij Mokkō via mail: aad@mokkoamsterdam.com
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Mokkō.

_____

 

General terms and conditions

Article 1 Definitions

 In these general terms and conditions, the following definitions are used:

 1. Mokkō, the party that delivers products and/or services under contract with a counterparty in the area of interior design and product design, located at Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam and registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 68171919.
 2. The Client, the natural person, company, partnership or legal person who gives Mokkō a contract as the counterparty to perform work and/or provide products.
 3. The Contract or the Agreement, the Agreement between the Client and Mokkō with respect to the performance of work and/or products by Mokkō.
 4. The Project, the premises, building or structure, or part thereof, to which the Contract relates.

 Article 2 Applicability of general terms and conditions

 1. These general terms and conditions apply to all quotes and contract confirmations with respect to products and/or services by Mokkō and further to all other agreements with Mokkō, all in accordance with the statement on the quote or contract confirmation, unless stated otherwise or the parties expressly derogate from these terms and conditions.
 2. The applicability of the general terms and conditions used by the Client is hereby expressly rejected.
 3. Any derogations from these general terms and conditions are only valid if these are expressly agreed in writing.
 4. If one or more of the provisions in these general terms and conditions are void or should be voided, the other provisions of these general terms and conditions remain completely and fully in effect. Mokkō and the Client will then consult for the purpose of agreeing to new provisions in replacement of the void or voided provisions, whereby taking into consideration as much as possible the purpose and scope of the original provision.

Article 3 Quotes and contract confirmations

 1. Quotes from Mokkō are entirely without obligation and can, until the moment that Mokkō has confirmed the Contract, be revoked.
 2. A quote is valid for a maximum of 30 days.
 3. An awarded Contract, in which the products and/or services of Mokkō are described, will be confirmed by Mokkō in writing and signed in agreement by the Client, digitally or otherwise. Oral agreements and stipulations are only binding after these are confirmed in writing by Mokkō.
 4. Subsection 3 is without prejudice to either party being able to prove the creation of the Contract by other means.
 5. If neither of the parties has confirmed the Contract in writing, or if the contract confirmation is not yet signed in agreement by the Client, but the deposit has nonetheless been paid and the Client consents to Mokkō starting with the fulfillment of the Contract, then the Client will be considered having awarded the Contract according to the quote.

 Article 4 Fulfillment of Contract

 1. Mokkō has the right to have work performed by third parties, at its own judgement.
 2. Mokkō is entitled to carry out the Agreement in different phases and to invoice completed parts of the Contract separately.
 3. The Client provides all information and takes all decisions that are necessary for the proper fulfillment of the Contract in a timely manner; in the absence of which, among other things, the Contract can be delayed.
 4. The Client gives no contracts, orders or instructions with respect to the Contract to third parties, without informing Mokkō.
 5. With regard to services and/or products provided by Mokkō, the Client will examine the completion and/or delivery of the services and/or the natura, features and functioning of the products immediately at the moment that the items are made available for examination and/or the relevant work has been completed. The Client shall examine whether the quality and/or quantity of the delivery corresponds with that which is agreed and meets the requirements that the parties have agreed to. If this is not the case, the Client must report this in writing within 24 hours after receipt or completion. With regard to services provided, in any event no later than within fourteen days after discovery in writing. After those respective terms, the Contract will be considered to have been properly executed. 

Article 5 Honoraria and costs

 1. Unless otherwise explicitly agreed, the fee of Mokkō is agreed as follows:
  (a) on the basis of an hourly rate established in advance; or
  (b) by agreeing to a fixed amount; or
  (c) according to a percentage of the final building and furnishing price, increased by additional construction work billed by the respective contractor(s); and
  always excluding the VAT owed by the Client.
 2. Unless otherwise explicitly agreed, the fee of subsection 1 excludes studio costs, travel and lodging expenses, costs of advisors, costs for overseeing the completion of the construction (or having this done), costs of drawing revisions, costs of measuring (or having this done), documenting the current state in drawings at the request of the Client and any other costs that were unforeseen at the time of acceptance of the Contract. These costs will be specified separately to the Client when billed.

Article 6 Honorarium for modified Contract 

 1. The Client owes a separate fee for additional work that Mokkō performs as a result of:
  (a) changes in (governmental) regulations or governmental decisions, and/or
  (b) changes in the design at the request of the Client or due to circumstances that are not attributable to Mokkō, after the design is established or approved.
  Mokkō informs the Client in a timely manner of the nature of the additional work and the costs thereof, unless this is not possible due to the circumstances and performing the additional work permits no postponement or causes no serious delay.
 2. If during the fulfillment of the Contract it appears that additional work must be performed by Mokkō or a third party is to be hired by Mokkō for the proper fulfillment of the Contract, without this being the result of the situations intended under subsection 1, then the parties will modify the Agreement in mutual consultation.

Article 7 Payment and collection costs

 1. Payment must always be made within 14 days after the invoice date, in a way to be indicated by Mokkō in the currency invoiced, unless otherwise indicated by Mokkō in writing. Mokkō is entitled to invoice periodically.
 2. If the Client remains in default of the timely payment of an invoice, then the Client is legally in default, without a further notice of default being required. The Client then owes interest of 2% per month, unless the statutory interest is higher, in which case the statutory interest applies. The interest over the outstanding amount will be calculated from the moment that the Client is in default until the moment of payment of the full amount owed.
 3. Mokkō has the right to apply payments made by the Client first to cover the costs, then to cover the outstanding interest and finally to reduce the principal amount and the current interest.
 4. Mokkō can, without being in default, refuse an offer of payment, if the Client directs a different sequence for application of the payment. Mokkō can refuse the complete discharge of the principal, if the outstanding and current interest and collection costs are not also satisfied.
 5. Objections to the amount of an invoice do not suspend the payment obligation of the Client.
 6. After the Client is in default of the (timely) fulfillment of the obligations, all reasonable costs for obtaining payment outside of the court will be borne by the Client. The extra-legal costs will be calculated on the basis of common practice at that moment in the Dutch collections sector. If Mokkō, however, has incurred higher costs for collection that were reasonably necessary, then the actual costs incurred are eligible for compensation. Any legal and process fees will also be recovered from the Client. The Client also owes interest over the collection costs.
 7. All claims of Mokkō become immediately payable when suspension of payments or debt restructuring in the sense of article 284 ff of the Bankruptcy Act is requested with respect the Client, or the Client is declared in a state of bankruptcy, or otherwise experiences payment difficulties. The same applies if the Client converts the Client’s company to another legal form, or transfers the company to a third party, or relocates the headquarters and/or domicile abroad.

Article 8 Term and termination

 1. With consideration of subsection 2 of this article, the Contract can be terminated prematurely, without requiring an attributable shortcoming in the fulfillment of the Contract by one of the parties. This termination must be done in writing with a statement of the reason for termination.
 2. Upon premature termination of the Contract by the Client without there being any attributable shortcoming in the fulfillment of the Contract by Mokkō, as well as upon premature termination by Mokkō due to attributable actions of the Client, Mokkō is entitled to claim:
  (a) 125% of the honorarium, calculated according to the state of the work at the time of the termination, and
  (b) compensation for all costs incurred and to be incurred deriving from the obligations that Mokkō has already taken on at the time of the termination, in relation to the fulfillment of the Contract.

Article 9 Delay in the fulfillment of the Contract

 1. If the fulfillment of the Contract is delayed or interrupted due to circumstances that cannot be attributed to Mokkō, then the Client is obligated to pay the costs that are caused by this delay or to reimburse Mokkō for them, as applicable. This does not apply to a Contract in relation to products.
 2. Insofar as possible, Mokkō will inform the Client in a timely manner about the delay and the costs that this incurs.

Article 10 Deviation from the design

Deviations ‘of limited impact’ between the work delivered by Mokkō and the original design, cannot form a reason for rejection, discount, damage compensation or dissolution of the Contract. Deviations that, considering all the circumstances, reasonably have no or a minor influence on the usability of the design will always be considered to be deviations of ‘a limited impact’.

Article 11 Title and copyright

 1. All drawings, sketches, models, bids, budgets, estimates, reports, documents and any expressions that Mokkō has created in relation to the fulfillment of the Contract remain the property of Mokkō, regardless of whether these have been made available to the Client or to third parties.
 2. Mokkō has, with the exclusion of any other, the right of commercial and non commercial realization, publication, duplication and reuse of its designs, sketches, photos and all other expressions, as intended in the Copyright Act of 1912 or the Benelux act with respect to drawings, models and expressions, regardless of whether these are made available to the Client or to third parties.
 3. It is not permitted for the Client or other third parties to reuse (or have this done) the implementation of a design or expression by Mokkō, or a part thereof, without the express prior permission of Mokkō.
 4. Mokkō will be granted the opportunity to make photos of the Project and has the freedom to use these photos, its designs and expressions for its own publicity, promotion, commercial and non-commercial, without prior consent from the Client. Mokkō will take the justified interests of the Client into consideration.

Article 12 Liability and limitation period

 1. If certain parts of the Contract, including structural and installation work and recommendations, are completed by third parties, Mokkō is not liable for these parts and for the actions of these third parties. The Client must address these third parties if damage occurs.
 2. Mokkō is not liable for indirect damage of the Client or third parties, including consequential damage and commercial damage.
 3. Mokkō is authorized to rectify errors for which it is liable at its own expense and/or to limit or relieve the damage resulting from the errors.
 4. Mokkō is not liable for damage, of any kind whatsoever, when Mokkō relied on incorrect and/or incomplete information provided by or on behalf of the Client.
 5. If the design of Mokkō cannot be completed for the estimated or indicated amount and this circumstance is fully attributable to Mokkō, then Mokkō is only required to revise the design, without being liable for any extra costs. The costs of revision of the design will in that case be borne by Mokkō.
 6. The liability of Mokkō is limited to the amount for which Mokkō is covered under his insurance policy, but the amount Mokkō is liable is limited to the amount payable to Mokkō under the Contract.
 7. Any claim for damage compensation expires if the claim is not made to Mokkō with sufficient reasoning and information within 14 days after the damage or defect is noted. In any case, any claim for damage compensation expires if this has not been referred to the court within one year after the day on which the Contract ends due to completion or termination.

Artikel 13 Delivery, withdrawal and guarantee on products

 1. The Dutch mandatory law provisions of the right of withdrawal applies to products delivered by Mokkō that have not been made custom for a Client or a Project.
 2. Products made following the specifications of the Client of Project, which are not standard products, are created based on the choices of the individual decisions of the Client or are meant for a specific person are excluded from the right of withdrawal.
 3. For products and materials, delivered by or via Mokkō but sourced from or supplied by third parties, only the applicable rights and guaranties provided by these third parties apply. To the extent reasonably possible, the Client will communicate with the third party in such event.
 4. Immediately after receipt of a product, the Client verifies the nature, features and functioning of the product and in the event of any malfunction the Client will notify Mokkō of any malfunction within 24 hours after receipt thereof in writing. Mokkō aims to amicably solve any problems related to defects, together with the Client and, if not possible, to search for an appropriate solution. Return of products, if applicable, must be made in the original packaging and new state.
 5. The guarantee period on products of Mokkō is 1 year on the structural integrity of the product. This guarantee explicitly does not cover blemishes, stains, small chips or scratches due to normal wear and tear, change of color etc.
 6. The Client understands that with respect to natural materials and the hand-finishing of products, the actual color of the delivered material can differ from color and material samples and any photos made thereof. The Client accepts such deviations of color and imperfections due to hand finishing.
 7. In any event, no claim under a warranty can be made can be made in case of (i) repair, modification, damage or by negligence by/of the Client or a third party, (ii) regular wear and tear, and/or (iii) damage resulting from ignoring the instructions or requirements indicated by Mokkō, (iv) exposing products to unusual circumstances or careless or reckless treatment and/or (iv) in the cases as mentioned above regarding hand-finishing and natural materials.
 8. All delivery times are indicative. Exceeding a term gives the Client no right to compensation.

Article 14 Force majeure

 1. ‘Force majeure’ will be understood to mean any circumstance that permanently or temporarily hinders fulfillment of the Contract, and that cannot be attributed to Mokkō . This includes, among other things: unforeseeable stagnation by suppliers, and the situation that a person affiliated with Mokkō is mentally or physically hindered from properly fulfilling the Contract.
 2. Mokkō also has the right to rely on force majeure if the circumstance that causes the force majeure first arose after Mokkō should have fulfilled its commitment.
 3. In the event of a force majeure, Mokkō has the right to suspend its obligations. If the hindrance of fulfillment as a result of a force majeure lasts longer than two months, both parties are authorized to terminate the Agreement, without any of the parties owing damage compensation.
 4. If Mokkō has already partially met its obligations at the start of the force majeure, or has only been able to fulfill its obligations partly, Mokkō is entitled to invoice this part separately, and the Client is required to pay this separate invoice.

Article 15 Dissolution

If, after the closing of the Agreement, Mokkō learns of circumstances that give good grounds to fear that the Client will not fulfill its obligations, Mokkō is entitled to wholly or partially dissolve the Agreement without judicial intervention and to demand reimbursement for costs, damage and interest, unless the Client offers appropriate security at first request for the fulfillment of Client’s obligations.

Article 16 Applicable law and settling of disputes

 1. Exclusively Dutch law applies to all legal relationships to which Mokkō is a party, even if a commitment will be wholly or partially fulfilled abroad or if the counterpart involved in the legal relationship has domicile abroad. The applicability of the Vienna Convention is excluded.
 2. The court in the place of the legal seat of Mokkō is exclusively authorized to review disputes, unless the law mandates otherwise. Nonetheless, Mokkō has the right to present the dispute to the court deemed competent by law.
 3. Parties will first turn to the courts after they have made every effort to resolve a dispute in mutual consultation.

Article 17 Location and changes of terms and conditions 

 1. The general terms and conditions are published on www.mokkoamsterdam.com
 2. The general terms and conditions can be requested separately from Mokkō via email: aad@mokkoamsterdam.com
 3. The last-published version or the version that applied at the time of the creation of the legal relationship applies.